10 C
Bursa
Cumartesi, Nisan 20, 2024
Ana Sayfa Blog

Özel eğitim alan öğrencilere verilecek eğitimlerde nelere dikkat edilecek?

Kaynak : Memurlar.Net – Özel

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü 30.10.2023 tarih ve 88381308 sayılı yazılarında, özel eğitim alan öğrencilere verilecek eğitimlerde dikkat edilmesi gereken hususları maddeler halinde açıkladı.Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü 30.10.2023 tarih ve 88381308 sayılı yazılarında aşağıdaki açıklamalara yer verildi.

Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin her tür ve kademedeki eğitimlerini öncelikle kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla akranları ile birlikte aynı sınıfta tam zamanlı veya özel eğitim sınıflarında yarı zamanlı olarak sürdürmeleri esas olmakla birlikte bu öğrencilerin gelişim alanlarındaki özellikleri, eğitim ihtiyaçları ile yeterlikleri doğrultusunda hizmet sunulmak üzere özel eğitim okulları da açılmaktadır. Bunun yanında zorunlu öğrenim çağındaki özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerden sağlık problemi nedeniyle örgün eğitim kurumlarından yararlanamayan öğrencilere evde veya hastane sınıflarında eğitim hizmeti verilmektedir.

Eğitimlerini kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla sürdüren öğrenciler ile evde veya hastane sınıfında eğitim alan öğrencilere sunulan eğitim hizmetlerinin kalitesinin artırılması, ülke genelinde uygulama birliğinin sağlanması amacıyla aşağıdaki açıklamaların yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.1.İl/ilçe milli eğitim müdürlüklerinin birimleri tarafından Kaynaştırma/Bütünleştirme Yoluyla Eğitim Uygulamaları Ulusal Eylem Planı’nda (2022-2026) yer alan faaliyetlerin il/ilçe milli eğitim müdürlükleri ve okul müdürlüklerince incelenerek eğitim öğretim yılı süresince çalışmaların aktif olarak sürdürülmesi,

2.Okulların erişilebilirliğinin artırılmasına yönelik gerekli tedbirlerin alınması, (rampa, lift, hissedilebilir yüzeyler vb.)

3.Özel eğitim sınıfı açılması sürecinde; kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması amacıyla yerleşim yerinde açılmış olan mevcut özel eğitim sınıflarının eğitim hizmeti verdiği kademe, sınıflara kayıtlı olan öğrencilerin yetersizlik türü, sınıfların kapasitesinin azami sayıya ulaşıp ulaşmadığı ve bu sınıflara taşıma yoluyla eğitime erişim sağlanıp sağlanamayacağı ile yerleşim yerinde bulunan özel eğitim okullarının öğrenci kapasitelerinin göz önünde bulundurulması,

4.Destek eğitim odası ve özel eğitim sınıfı açılması/kapatılması, e-Okul Yönetim Bilgi Sistemine tanımlanmasına ilişkin iş ve işlemlerin il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince yapılması, konuya yönelik yazışmaların Bakanlığımıza gönderilmemesi,5.Tam zamanlı kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitimlerini sürdüren öğrenciler için eğitim gördükleri okullarda destek eğitim odalarının açılması, öğrencilerin destek eğitim odasında alacakları eğitime ilişkin planlama yapılması, öğretmen görevlendirilmesi ve bu hizmetin ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda yürütülmesi,

6.Kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitime devam eden öğrencilerin kademeler arası geçişlerinde özel eğitim değerlendirme kurul kararlarının güncellenmesi,

7.Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarına yerleştirilen veya nakil-geçişleri talep edilen kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitime tabi öğrencilerin şartlarını taşıdıkları meslek alan ve dallarına il/ilçe özel eğitim hizmetleri kurulu öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonu kararı doğrultusunda dengeli bir şekilde yerleştirilmelerinin sağlanması, …8.Kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitimlerini sürdüren öğrencilerin öğrenim gördüğü okul müdürlüklerince Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı (BEP) Geliştirme Birimlerinin kurulması, Bireyselleştirilmiş Eğitim Programlarının hazırlanması, uygulanması ve izlenmesine yönelik gerekli tedbirlerin alınması,

9.Kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim uygulamalarının etkin yürütülmesi amacıyla rehberlik ve araştırma merkezleri ile rehberlik ve psikolojik danışma servisleri tarafından öğretmenlere, yöneticilere, özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler ile ailelerine ve olağan gelişim gösteren öğrenciler ile ailelerine yönelik bilgilendirme çalışmalarının yapılması,

10.Kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitimlerini sürdüren öğrencilerin okula devamlarının sağlanması için gerekli tedbirlerin alınması ve öğrencilerin devamsızlığıyla ilgili velilerine yapılacak tebligat işlemlerinin zamanında, ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda posta, e-posta ve/veya bilişim araçları ile yapılması,

11.Kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitimlerini sürdüren öğrencilere yönelik ölçme ve değerlendirme işlemlerinde Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği, Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği, Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği ve Milli Eğitim Bakanlığı Yazılı ve Uygulamalı Sınavlar Yönergesinde yer alan hükümler doğrultusunda öğrencinin BEP’inin esas alınması,

12.Evde ya da hastanede eğitim hizmetlerinin ilgi Yönetmelik hükümlerinin yanında Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 17.10.2022 tarihli ve E-10096465-160.01.05-61005117 sayılı yazısı doğrultusunda öğrenci velisinin talebi dikkate alınarak özel eğitim hizmetleri kurulunun kararı doğrultusunda yüz yüze veya uzaktan canlı ders olarak da yapılabilmesine yönelik gerekli iş ve işlemlerin yürütülmesi, evde ya da hastanede eğitim alan öğrencilerin durumlarının e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi’nde yer alan “Öğrenci Genel Bilgileri” bölümüne işlenmesi,

13.0-36 aylık özel eğitim ihtiyacı olan çocuklar için erken çocukluk dönemi eğitimi hizmetlerine ilişkin sürecin planlanması, öğretmen görevlendirilmesi ve bu hizmetin Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda yürütülmesi,

14.MEBBİS e-Okul Modülü duyurular ve açıklamalar bölümünün düzenli olarak takip edilmesi,

15.Bakanlığımızca yanıtlanmış e-Okul Yönetim Bilgi Sisteminde sınıf değişikliği, kademe değişikliği, devam-devamsızlık vb. konulara ilişkin örnek teşkil eden yazı ve görüşlerin arşivlenerek benzer konularda gereksiz yazışmaların önüne geçilmesi,

16.e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi ile ilgili olarak; kayıt, nakil, sınıf yükseltme, sınıf atlatma vb. sorunların öncelikli olarak il/ilçe milli eğitim müdürlükleri aracılığıyla çözülmesi, varsa çözülemeyen durumların valilikler aracılığıyla öğrencinin eğitim gördüğü okulun bağlı bulunduğu Genel Müdürlüğe bildirilmesi,

17.Genel Müdürlükler ile yapılan yazışmalarda bulunması gereken bilgi ve evrakların (örneğin e-Okul Yönetim Bilgi Sisteminde yaşanan sistem hatası, uyarı vb. ilişkin ekran görüntüsü, öğrencinin adı-soyadı, T.C. Kimlik Numarası, okulu, kurum kodu, sınıfı, alan/dal bilgileri, İl/İlçe Özel Eğitim Hizmetleri Kurul Kararı, BEP Geliştirme Birimi Kararı, veli dilekçesi vb.) eksiksiz olarak iletilmesi,

18.Temel eğitim kademesindeki kademe değişikliğine ilişkin talep edilen iş ve işlemler il/ilçe milli eğitim müdürlüklerinde görevli temel eğitim e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi yetkili kullanıcısı tarafından e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden “Bakanlık MEM İşlemleri> İl/İlçe İşlemleri > Kademeler Arası Geçiş İşlemleri” ekranı üzerinden yerleştirme kararı alınan ortaokula kayıt işleminin yapılması,

19. Ortaöğretim kurumları bünyesinde açılmış olan özel eğitim sınıflarına (Hafif Düzeyde Zihinsel Yetersizliği/Otizmi Olan Öğrenciler İçin) alan/dal tanımlama işlemleri Özel Eğitim Meslek Okulu Programları arasında yer alan meslek alan/dallarının mesleki ve teknik ortaöğretim okul/kurumlarında en az birinin açık olması şartı aranarak; özel eğitim sınıfı açılış onayının Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne gönderilmesi sonrasında gerçekleştirilmektedir. Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce alan/dal tanımlama işleminin yapılması sonrasında okul idaresi tarafından öğrenciler için 9 uncu sınıfta e-Okul Yönetim Bilgi Sisteminde “e-Okul Kurum İşlemleri/ Bilgi Giriş İşlemleri/ Özel Eğitim Alan Belirleme” ekranından öğrencilerin şubeleri ve öğrenim gördükleri alan/dal bilgilerinin seçilip kaydedilmesi, okullardaki alan/dalda 2 yıl boyunca şube oluşturulamadığı takdirde, ilgili alan/dal Bakanlıkça kapatılması,

20. Orta-Ağır Düzeyde Zihinsel/Otizmi Olan Öğrenciler İçin Özel Eğitim Sınıfı için alan/dal tanımlanması yapılmamakta olup söz konusu sınıfa kayıtlı öğrenciler için özel eğitim uygulama okulu III. kademe haftalık ders çizelgesinde yer alan iş ve beceri uygulamaları dersine ait örnek atölyelerden biri seçilerek eğitim-öğretime devam edilmesi,

21.Özel eğitim ihtiyacı olan bireyler için taşıma hizmeti sağlayan şoförler ve rehber personele yönelik düzenlenen 10 saatlik “Özel Eğitim Farkındalık Bilgilendirme Semineri”ne katılım sağlamayanların tespit edilerek eğitimlerinin planlanması,

22.Belirli gün ve haftalarda (23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü vb.) yapılan etkinliklerde özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin olağan gelişim gösteren öğrenciler ile birlikte yer almasına yönelik gerekli özenin gösterilmesi,

23.Özel eğitim sınıflarında haftalık ders programlarında seçmeli dersleri olan okulların belirledikleri seçmeli dersleri okutacak öğretmenlerin belirlenmesinde Talim Terbiye Kurulunun 20/02/2014 tarihli ve 9 sayılı kurul kararı doğrultusunda yapılması, seçmeli Teknoloji ve Tasarım dersini Teknoloji Tasarım öğretmeninin, Bilişim Teknolojileri ve Yazılım dersini Bilişim Teknolojileri ve Yazılım alanına atanan öğretmenlerin okutması ayrıca tüm derslere özel eğitim öğretmenlerinin ders işlenmesine destek vermek üzere katılması,

24.Her yıl Kitap Seçim Modülü Ocak-Mart ayları arasında Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünce açılmakta ve resmi yazıyla tüm illerimize bilgilendirme yapılmaktadır. Özel eğitim öğrencilerimizin ders kitabı ve yardımcı kaynak seçimlerinin okul yönetimlerince ders kitapları ve yardımcı kaynak seçim sürecinde öğrencilerin yetersizlik türüne ve takip ettikleri müfredata göre seçim yapılması,

25.Tüm ders kitaplarının içerikleri Bakanlığımız www.eba.gov.tr adresinde bulunmakta olup söz konusu içeriklerin az gören öğrenciler için bilgisayar ortamında istenen punto kadar büyütülebilmesine ve çıktılarının alınabilmesine yönelik gerekli uyarlamaların yapılmasına dikkat edilmesi,

26.Kaynaştırma/bütünleştirme uygulamalarının yürütülmesinde eğitim-öğretim ile ilgili genel müdürlüklerin web sitelerinin yanında Eğitim Bilişim Ağı (EBA), Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) takip edilmesi hususları önem arz etmektedir.

Temsili Askerlik Töreni

Temsili Askerlik Töreni

Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan, Gemlik Askeri Veteriner Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı’nda düzenlenen temsili askerlik törenine katılarak engelli askerlere terhis belgelerini takdim etti.

İSTİHDAMIN ÖNÜNDEKİ ENGELLER KALKIYOR.

HTML Video embed

Learn Eclipse


BURSA – Bursa’da engelli bireylerin sosyal yaşamın her alanında aktif olarak yer alması amacıyla yapılan etkinliklere, Bursa Engelsiz İstihdam Buluşması da eklendi. Bursa Valiliği önderliğinde Büyükşehir Belediyesi, Kent Konseyi Engelliler Meclisi ve Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen etkinlik, özel sektörün 31 önemli firmasını iş arayan engelli vatandaşlarla bir araya getirdi.

Bursa’da özel gereksinimli bireylerin sosyal yaşamın her alanında yer alması amacıyla önemli etkinlik ve projelere imza atan Büyükşehir Belediyesi, şimdi de engelli bireylerin istihdamına yönelik önemli buluşmaya ev sahipliği yaptı. Bursa Valiliği, önderliğinde Büyükşehir Belediyesi, Kent Konseyi Engelliler Meclisi ve Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen etkinlik, özel sektörün 31 önemli firmasını iş arayan engelli vatandaşlarla bir araya getirdi.

“Hayatlara dokunuyoruz”

Bursa Engelsiz İstihdam Buluşması’nın açılış töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, özel gereksinimli bireylerin sosyal hayatın her alanında var olması için gerekli tüm çalışmaları yaptıklarını söyledi. Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman engelli bireylerin yanında olduklarını ifade eden Başkan Aktaş, “Bu yıl 5431 özel gereksinimli bireye danışmanlık ve yönlendirme hizmeti verdik. 1361 adet tıbbi malzeme desteği sağladık. 1095 kişiye, seyyah ekiplerimiz ile tekerlekli sandalye tamir bakım ve yol yardımı hizmeti sunduk. 1650 kişiye özel eğitim desteği vererek, yıl boyunca özel gereksinimli bireyler ile ailelerinin hayatına katkıda bulunduk. Bugün bir kişinin daha hayatına dokunabilirsek, iş gayesine ulaşmıştır. Çok daha fazlasının olacağına yürekten inanıyorum. Ancak şununla çok karşılaşıyoruz. ‘Ben engelliyim’ veya ‘Benim çocuğum engelli, illa ki belediyede ya da devlet kurumunda çalışsın’. Devlet, kamu kurumlarına bir oran belirlemiş. Dolayısıyla bu konuda boşluk olmaz. Çıkanın yeri hemen doldurulur. Ama çok güzel, kaliteli firmalarımız var. Israrla kamu güvencesi takıntısı içerisinde olmasın arkadaşlarımız. Bu firmalarda yer alıp, hayata dahil olabilirler. Bugün 31 firmayla yapıyoruz. İnşallah önümüzdeki yıllarda 61 firma, 81 firma olur. Mümkün olduğu kadar fazla engelli kardeşimizi istihdam etme imkanı bulalım. Bu manada hayatlara dokunabilirsek, ne mutlu bizlere. Katkı veren herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Yüzde 96.8’lik istihdam

Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Feyzullah Eren Türkmen de engelli istihdamı bakımından Bursa’nın örnek illerden biri olduğunu söyledi. Türkmen, “Sosyal bir teşebbüs istihdamla nihayetleniyorsa, kıymetli sonuç elde edilmiş demektir. Bugünkü ortak teşebbüsümüz ile onlarca engelli iş arzımızın istihdamla buluşmasına tanıklık edeceğiz. İŞKUR olarak 2018’den itibaren engelli vatandaşlarımıza iş ve meslek danışmanlığı yapıyoruz. Bu yıl içinde 7065 engelliye danışmanlık hizmeti verdik. Bunun sonucunda da 4594 vatandaşımız işe yerleştirildi. Çalışanı 50’den fazla olan işyerlerinin yasal istihdam kotasına baktığımızda, yüzde 96.8 engelli doluluk oranımız var. Bu nedenle iş adamlarımıza şükranlarımızı sunuyorum” diye konuştu.

Sorunların başında istihdam var

Toplantıya katılan 26’ncı dönem AK Parti Bursa Milletvekili Bennur Karaburun Ateş de engelliliğin, az gelişmiş veya gelişmiş tüm ülkelerin tamamında toplumsal sorun olduğunu söyledi. İnsanlık tarihi boyunca süregelen engellilerin karşılaştığı sorunların türleri ve niteliklerinin dönemsel farklılıklar gösterdiğini kaydeden Ateş, “Ama sorunların başında istihdam gelir. Engelli bireyler, genellikle toplumun diğer bireyleri tarafından farklı muamelelere tabi tutulup, topluma birer yük olarak görülmüşlerdir. Engellileri topumun diğer bireylerinden ayrı tutmaksızın, eşitlik ilkesi çerçevesinde topluma kazandırmanın, kimseye muhtaç olmadan bağımsız şekilde hayatlarını sürdürebilmelerini sağlamanın en rasyonel yolu, şüphesiz onların çalışma yaşamına girebilmelerini temin etmekten geçiyor. Bu bağlamda etkinliği çok önemli buluyorum. Katkı veren herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan da buluşmanın engelli istihdamı açısından önemli sonuçlar doğurmasını dileyerek, etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti.

Açılış töreninin ardından Başkan Aktaş ve protokol üyeleri, stantları gezerek hem firma temsilcileriyle hem de iş arayan engelli vatandaşlarla sohbet etti.

Engelli gündüz bakımevi müjdesi

04 ARALIK 2022

BASIN BÜLTENİ

Engelli gündüz bakımevi müjdesi

BURSA – Bursa Kent Konseyi Engelliler Meclisi’nin Büyükşehir Belediyesi desteğiyle düzenlediği konsere katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, engelli ailelerine rahat bir nefes aldıracak engelli gündüz bakımevini kısa sürede Bursa’ya kazandıracaklarının müjdesini verdi.

Bursa Kent Konseyi Engelliler Meclisi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle Atatürk Kongre Kültür Merkezi’nde muhteşem bir konsere imza attı. Büyükşehir Belediyesi’nin de katkılarıyla düzenlenen konserde Bursa Kent Konseyi Engelliler Meclisi’nin gönüllü katılımcıları tarafından oluşturulan Türk Halk Müziği korosunun tüm sanatçıları adeta sahnede devleşti. Ezgilerin engel tanımadığı gecede salon hıncahınç dolarken, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan da bu özel gecede engelli bireyleri yalnız bırakmadı.

Gündüz bakımevi müjdesi

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, engelli bireylerin sosyal hayatın her alanında yer alabilmesi adına birbirinden farklı etkinlikler düzenlediklerini belirterek, bugün sağlıklı görünen herkesin aslında birer engelli adayı olduğunun altını çizdi. Engelli bireylerin yaşadıkları sorunların aşılmasına adına yoğun bir çaba içinde olduklarını, sağlık raporlarıyla alakalı sıkıntılarla ilgili de yakında güzel gelişmeler olacağını dile getiren Başkan Aktaş, en yakın zamanda Bursa’ya bir engelliler gündüz bakımevi kazandıracaklarının müjdesini verdi. Engelli çocukların neredeyse bütün yükünün anneler tarafından çekildiğini ifade eden Başkan Aktaş, “Babalar işte oldukları için anneler bu çocuklarla yatıyor, bu çocuklarla kalkıyor. Annelerimizin eğer işi varsa, bir şehir dışı programı varsa çocuklarını sabah getirip, akşama kadar uzmanlarımız nezaretinde tutabileceği engelliler gündüz bakımevini en kısa zamanda açıyoruz” dedi.

Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan da engelin kafada başlayıp, kafada bittiğini, fiziki olarak engelli görünenlerin, engelsiz gibi görünen pek çok insandan daha faydalı işler yapabildiğine tanık olduklarını söyledi. Orhan, Kent Konseyi olarak engelli görünen bireylerin de toplumda eşit haklardan yararlanabilmesi adına önemli çalışmalara imza attıklarını kaydetti.

Bursa Kent  Konseyi Engelliler Meclisi Başkanı İbrahim Sönmez de, hayata geçirdiği projelerle kendilerini hiç yalnız bırakmayan Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş ve Kent Konseyi Başkanı Orhan’a teşekkür etti.

Konuşmaların ardından sahne alan Engelliler Meclisi Türk Halk Müziği Korosu Şef Kemal Kamalı yönetiminde muhteşem bir konsere imza attı. Melodilerin engel tanımadığı gecede koro ve solo halinde sergilenen performanslar salonu dolduran müzik severlerden tam not aldı.

Konserin ikinci bölümünde ise Türk Halk Müziği’nin güçlü sesi Hüseyin Turan sahne aldı. Ünlü sanatçı, Kirvem, Edremit’in gelini, Karahisar kalesi, Ah yalan dünya, Sendeki kaşlar, Ah el yar, Bahçe duvarı, Söyleyemedim, Beyaz giyme ve Şinanari türküleriyle Bursalılara keyifli bir gece yaşattı.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Engelliler Meclisi’nden Yeni Sezona Merhaba

BURSA – Bursa Kent Konseyi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Engelliler Meclisi, düzenlediği geniş katılımlı toplantı ile yeni sezona merhaba dedi.

Engellilerin toplum içinde eğitim ve üretim kapasitelerinin geliştirilmesi ve toplumsal yaşam içinde daha fazla yer almalarının sağlanması amacıyla faaliyetlerini sürdüren Bursa Kent Konseyi Engelliler Meclisi, 2022-2023 sezonu çalışmalarına start verdi. Bursa Kent Konseyi Koza Salonda düzenlenen toplantıya Bursa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Muammer Doğan, Bursa Kent Konseyi Genel Sekreteri Murat Başlar, Burkent Genel Müdürü Ahmet Avcı, Bursa Büyükşehir Belediyesi Engelliler Şube Müdürü Yasemin Şavşatlı, Engelliler Meclisi yürütme kurulu üyeleri, engelli dernekleri başkanları ve üyeler katıldı.

Yeni sezona merhaba toplantısı, Engelliler Meclisinin tanıtımı, geçmiş ve yeni dönem faaliyetleri hakkında bilgilendirme ile başladı.

Engelliler Meclisi Başkanı İbrahim Sönmez, “Bursamıza ve ülkemize örnek çalışmalar yapıyoruz. Çalışmalarımızla halka dokunup neye ihtiyaç varsa onu sizlere sunmaya çalışıyoruz. Eğitim ihtiyacınız ise kurslar, eğlence ise konserler, sosyalleşmek içinse ise geziler, haklarınıza erişemiyorsanız çalıştaylar düzenliyoruz. Daha fazla katılımcı, daha fazla kişiye dokunmak, daha renkli bir kitleyi barındırmak, daha verimli toplantılar geçirmeyi sağlar. Sizler bizleri buralarda yalnız bırakmadıkça, bizlerin sesleri daha gür çıkacak, daha faydalı işler yapacağız. Tüm haziruna yoğun katılımları için teşekkür ederim” dedi.

Engelliler Meclisi tarafından gerçekleştirilen kurslara linkte yer alan formu doldurarak başvurabilirsiniz.

https://www.bursaengellilermeclisi.org/yenidonem/

Bedensel Engelliler İçin Masa Tenisi

Görsel Sanatlar Atölyesi

Drama Atölyesi Gurubu

Ritim Grubu

Senaryo Atölyesi

Tiyatro Atölyesi

Türk Halk Müziği Korosu ve Türk İşaret Dili Kursu

Engelliler Meclisi Yeni Dönem Açılış Toplantısı

Engelliler Meclisi 2022 – 2023 Dönemi Açılış Toplantısına Davetlisiniz

📆 15 Eylül 2022 Perşembe
⏱️ 18:00
📍Bursa Kent Konseyi Koza Salonu

ENGELLİ PERSONEL İLANI

DUYURU:
Enefcon firmasında çalışmak üzere %40 ve üzeri engeli bulunan erkek/kadın 3 personel alınacaktır. Asgari ücret üzerinden çalıştırılıp, çalışanın engel durumuna göre görevlendirilecektir. Tercihen ofis islerinde çalışabilecek birini arıyoruz. Haftanın 5 günü çalışıp 45 saat doldurulacaktır duruma göre izinler 2 gün cumartesi pazar artı olarak 1 günde hafta içi olabilir. Gemlik ten servisimiz mevcuttur. Bursa’dan gelecek arkadaşlar Gemlik Serbest bölgenin girişinden alınarak ulaşımları sağlanabilir. Yemek mevcuttur. Engelli personelin engel durumuna veya uygun görülen işe göre de konumlandırılabilir.

İrtibat:

” Ata ÇETİNYEL 0544 420 1997 “

Engelliler Meclisi Yeni Dönem Çalışmaları Ön Başvuru Formu

Engelliler Meclisimizin Yeni Dönemi 15 Eylül 2022 Perşembe 18:00’da ilk toplantıyla başlayacak olup, kurs ve eğitimlerimize katılmak isteyen yeni arkadaşlar için bir başvuru formu hazırlanmıştır. Aşağıdaki formu doldurarak çalışmalarımıza katılma talebinde bulunabilirsiniz. Talebiniz Engelliler Meclisi Yürütme kurulu ve ilgili grubun eğitmenince değerlendirilip, form üzerinden iletmiş olduğunuz telefon numaranızdan sizlere dönüş sağlanacaktır. Lütfen Formu doldurduktan sonra GÖNDER butonuna basmayı unutmayınız…

Engelli Sağlık Kurulu Raporları

‘Engelli Sağlık Kurulu Raporları’

BURSA –  Bursa Kent Konseyi tarafından düzenlenen Bursa Konuşuyor toplantısında, ‘Engelli Sağlık Kurulu Raporları’ konusu masaya yatırıldı.

Yerel karar alma mekanizmalarına toplumun tüm katmanlarının katılımını amaçlayan Bursa Kent Konseyi, “Herkes için ‘Engelli Sağlık Kurulu Raporları’” başlıklı Bursa Konuşuyor toplantısı düzenledi. Atatürk Kongre Kültür Merkezi (Merinos AKKM) Seminer Salonu’ndaki programa, Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Yardımcısı Orhan Bayrak, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Nurettin Özbağkıran, Engelliler Meclisi Başkanı İbrahim Sönmez, engelli dernekleri temsilcileri, engelli bireyler ve aileleri katıldı.

Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan, geçtiğimiz aylarda Engelliler Meclisi’nin engelli sağlık kurulu raporlarındaki aksaklıklardan doğan mağduriyetleri gidermeye yönelik çalıştay düzenlediğini söyledi. Sivil toplum kuruluşlarının ve alandaki uzmanların katılımı ile çalıştayın organize edildiğini söyleyen Orhan, engelli sağlık kurulu raporları ile ilgili örnek vakalar ve işleyiş prosedürleri üzerinde incelemeler yapıldığını ifade etti. Orhan, “Bugün çalıştay sonucu çıkan raporu masaya yatırıyoruz. Sizlerin de değerli katkılarıyla, raporu son şekline getirip ilgili kurumlara göndereceğiz” dedi.

Toplantının ilk oturumunda Bursa Kent Konseyi Engelliler Meclisi Yürütme Kurulu Üyesi Ayhan Zenbilci’nin moderatörlüğünde Uzman Süleyman Akbulut tarafından, ‘Engelli Sağlık Kurulu Raporları’ çalıştayı sonucu ortaya çıkan rapor ile ilgili bilgiler verildi. Toplantının ikinci oturumunda ise katılımcılar tek tek söz aldı.

Toplantıda; rapor alım süreçlerinde yaşanan sorunlar, rapor alımlarındaki medikal yaklaşımın doğurduğu sorunlar, raporla erişilen rehabilitasyon-sağlık hizmetlerinde ve sağlık yardımlarında yaşanan sorunlar, rapor içeriklerinde yaşanan derece-içerik farklılıklarına bağlı engelli aylık ya da bakım yardımı kesintileri, raporların derece içerik sorunlarının engellilerin eğitim haklarına yansıyan olumsuzlukları, raporların engellilerin vergi hizmetlerinden muafiyetlerine ettiği olumsuz etkileri başlıkları ön plana çıktı.

BURSA KENT KONSEYİ
İLETİŞİM VE ORGANİZASYON OFİSİ

Vatan Sevdasına Engel Yok

BURSA –  Bursa Kent Konseyi Engelliler Meclisi, vatani görevini yerine getirmek isteyen engelli ve yaşlı bireyler için geleneksel kına gecesi düzenledi. Dev Türk bayrağı ve bando eşliğinde alana gelen asker adayları, ailelerine duygu dolu anlar yaşattı.

Zihinsel ya da fiziksel engelleri nedeniyle yaşıtları gibi askere gidemeyen bireylerin vatani görevlerini yerine getirebilmeleri için başlatılan 1 günlük askerlik uygulamasından yararlanan 30’dan fazla kişi, Bursa Kent Konseyi Engelliler Meclisi’nin organize ettiği kına gecesiyle askere uğurlandı. Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi Fuar Alanı’ndaki geceye, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Fethi Yıldız, Bursa Merkez Komutanı Hava Ulaştırma Albay Salih Vatansever, Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Muhammer Doğan, AK Parti İl Başkan yardımcıları Kevser Öztürk ve Nurettin Özbağkıran, Engelliler Meclisi Başkanı İbrahim Sönmez, askeri erkan ve engelli bireylerin aileleri katıldı.

Renkli görüntüler…
Dev Türk bayrağı açarak salona giren askerler, bando marşlarıyla yürüdü. Engelli genç kızların kına tepsilerini taşıdığı yürüyüş, Türk bayrağının dalgalandırılmasıyla sona erdi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunduğu programda protokol üyeleri, gençlerin eline kına yaktı. Duygusal anlar yaşayan aileler, asker kıyafeti içerisindeki çocuklarıyla bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Nene Hatun, Kara Fatma ve Seyit Onbaşı gibi sayısız kahramanın bu toplumun bağrından çıktığını belirten Başkanvekili Fethi Yıldız, Türk Milleti’nin kadını ve erkeğiyle asker ruhlu olduğunu söyledi. Yıldız, programı düzenleyen Bursa Kent Konseyi Engelliler Meclisi ile destek olan Bursa Garnizon Komutanlığı’na teşekkür etti.
Bursa Merkez Komutanı Hava Ulaştırma Albay Salih Vatansever ise, 1 günlük temsili askerlik uygulamasının büyük mutluluk ve gurur tablosu içerisinde uygulandığını ifade etti. Törende, gençlere üniformaları giydirilerek askeri eğitim verileceğini dile getiren Vatansever, asker andının okunacağı güne tüm vatandaşları davet etti.
Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan, Türk Milleti’nin örf ve adetlerinde kurban edilecek kuzuya, gelin olacak kıza ve askere gidecek evlada kına yakıldığını dile getirdi. Bu vatana can vermek için yaşadıklarını söyleyen Orhan, “Yeter ki al bayrak gönderde dalgalansın. Aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Mehmetçiklerimizi bağrımıza basıyoruz. Bu vatanın bir karış toprağına zarar gelmesin diye aslanlar gibi mücadele ediyorlar. Vatanımız, bayrağımız ve askerimiz için her zaman dua ediyoruz. Bugün çok mutlu ve gururluyum” dedi.
Geleneksel hale getirdikleri temsili askerlik uygulaması ve kına eğlencesinin tüm Türkiye’ye örnek olduğunu belirten Orhan, ailelere gurur dolu anlar yaşattıklarını söyledi.
Engelliler Meclisi Başkanı İbrahim Sönmez de engellilerin bir gün değil her zaman vatan için göreve hazır olduklarını dile getirerek, destek veren tüm kurumlara teşekkür etti.

Konuşmaların ardından engelli gençler ve aileleri, Büyükşehir Belediyesi orkestrası eşliğinde doyasıya eğlendi. Türk bayrağı işlemeli yazmaları boyunlarına takan engelli gençler, aileleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Son Yazılar

Özel eğitim alan öğrencilere verilecek eğitimlerde nelere dikkat edilecek?

0
Kaynak : Memurlar.Net - Özel Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü 30.10.2023 tarih ve 88381308 sayılı yazılarında, özel eğitim alan öğrencilere...

Temsili Askerlik Töreni